КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

ЗА ПРОЕКТА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Сдружение "Био-Б-Еко", с. Борино, община Борино информира, че на 04.02.2021 г., сключи Административен договор № BG05SFOP001-3.003-0121-С01 с УО по ОПДУ за изпълнение на проект BG05SF0P001-3.003-0121 с наименование „Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването“, съгласно приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.

Общата стойност на проекта е 99 929,00 лева, като финансиране от ЕСФ - 84 939.65 и национално съфинансиране - 14 989.35, Две са целите на проекта:

  1. Разширяване участието на структурите на гражданското общество в процесите на наблюдение и оценка на модернизацията на правораздавателната система в Смолянския регион.
  2. Активизиране на местните НПО и професионални сдружения, при включването им в развитието на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Специфичните цели на проекта са ориентирани към повишаване капацитета на Бенефициента и всички заинтересоване страни и увеличаване.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 18 месеца

Дата на стартиране: 04.02.2021 г.

Дата на приключване: 04.08.2022 г.


На официалния сайт на Бенефициента Сдружение Био-Б-Еко https://www.borino.org периодично ще се представя информация за напредъка на проекта, изпълнението на заложените цели, постигане на индикаторите с оглед на публичност, информация, визуализиция и комуникация.


От екипа на СНЦ Био Б Еко
16.02.2021 г.