КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Търговско посредничество – глобален преглед

Глобалната пандемия Covid-19 доведе до затваряне на съдилища по целия свят, което доведе до натрупване на нерешени дела. Това накара много правителства и съдебни органи по света активно да насърчават страните по спорове да участват в медиация за уреждане на споровете си, вместо да се обръщат към съда. В резултат на това се наблюдава по-голямо навлизане на медиацията и тя става все по-популярна като форма на високоефективно алтернативно разрешаване на спорове.

Медиацията е една от най-популярните форми за алтернативно разрешаване на спорове. Това е гъвкав, поверителен и без предразсъдъци консенсусен процес, при който страните по спора назначават неутрално лице (медиатор), за да улесни преговорите между тях с оглед постигане на споразумение. В много случаи медиацията ще бъде по-бърза и по-евтина форма за разрешаване на спорове от съдебното производство. То има предимството, че страните могат да разрешат спора си по начин, който сметнат за подходящ, вместо да се ограничават до облекчението, което съдът може да нареди. Може също така да помогне на страните да запазят текущи търговски отношения – нещо, което е особено важно при дългосрочни договорни ситуации.

В повечето юрисдикции споразумението за споразумение, произтичащо от медиация, се счита за договор и подлежи на изпълнение като такъв. Въпреки това през 2019 г. Конвенцията на ООН за международни споразумения за споразумения в резултат на медиация, известна още като Сингапурската конвенция за медиация, беше отворена за подписване. Съгласно Конвенцията страните могат да се обърнат директно към съдилищата на държави, които са ратифицирали Конвенцията, за налагане на споразумения за уреждане на спора в резултат на медиация там, без да е необходимо да започват ново производство. Поддръжниците на Конвенцията се надяват, че това ще направи споразуменията за медиация по-лесни за прилагане, укрепвайки позицията на медиацията като ефективна и привлекателна форма за алтернативно разрешаване на спорове.

Медиацията може да се проведе по какъвто и да е начин, избран от страните, включително екран на живо или телефонна конференция. По време на блокиране, причинено от Covid-19, когато по-традиционните форми на разрешаване на спорове бяха по-малко достъпни, медиацията предостави привлекателна и жизнеспособна алтернатива.

Този сравнителен преглед предоставя въведение в медиацията в нашата мрежа от 19 държави по целия свят.

Прочетете нашия преглед на търговското посредничество.

Добре дошли в нашия интерактивен преглед на подхода към медиацията в 19 юрисдикции по целия свят!