КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

good-practices.jpg

Отворен Компендиум с европейски практики за решаване на спорове

Работейки под егидата на апелативните съвети на EUIPO – Службата за алтернативно разрешаване на спорове (ADRS) – действа като модерен център за разрешаване на спорове в областта на интелектуалната собственост, предлагащ пълен спектър от инструменти за АРС на предприятия и лица, активни в ЕС и, в зависимост от случая, извън. ADRS предлага посредничество, помирение, подпомагано договаряне и експертно определяне, които могат да се използват в комбинация един с друг или поотделно.

След кризата с COVID-19 всички тези услуги за АРС вече се предлагат онлайн и в полза само на МСП са разширени, за да обхванат производства пред отделите за възражение, отмяна и недействителност на EUIPO (специална услуга за ADR за МСП).

Накратко, услугите за ADR са насочени към: всички страни, участващи в процедурите inter partes пред апелативните състави и в допълнение, изключително за МСП, участващи в процедури inter partes пред Службата в първоинстанционно производство по възражение, отмяна и/или RCD за недействителност, съгласно специалната услуга за ADR за МСП.

Ползи

Услугите за алтернативно разрешаване на спорове бяха въведени от апелативните съвети, за да обслужват по-добре компаниите и МСП и да им предложат повече възможности за ефективно разрешаване на техните спорове. ADR е атрактивно, защото съдебните спорове за интелектуална собственост в ЕС могат да отнемат време, да са непредвидими и скъпи.

Разходите не са само в професионалните хонорари, необходими за ефективно водене на съдебни дела, но също така се простират до времето за управление, отклонено за администриране на такива текущи съдебни производства – време, което би могло да бъде посветено на печеливши търговски дейности.

Освен това IP е особено податлив на трансгранични спорове, за които са необходими глобални решения, но за които традиционните съдебни спорове просто насърчават битки на множество фронтове.

Инструментите за АРС, които предлагаме, за да подпомогнат спорещите в търсенето на бързи, финансово разбираеми, глобални споразумения , които предлагат предвидима правна сигурност.

Видове предлагани ADR услуги

ADRS предлага услугите по-долу, които могат да се използват в комбинация една с друга или поотделно, според нуждите на заинтересованите страни.

МЕДИАЦИЯ

Службата за алтернативно разрешаване на спорове (ADRS), функционираща под егидата на апелативните съвети на EUIPO, предлага услуга за медиация за процедурите interpartes по време на производството по обжалване (което е преустановено по време на процеса на медиация), като позволява на страните да да постигнем приятелско споразумение.

Ролята на медиатора се състои в подпомагане на страните при намирането на обща основа и бизнес интереси, които могат да бъдат проучени за разрешаване на спора чрез постигане на взаимно задоволително споразумение за уреждане. Медиаторът е длъжен да пази съдържанието на медиацията поверително по всяко време.

Освен това медиаторите са независими и безпристрастни и не могат да участват в каквито и да било по-нататъшни производства, свързани с разглеждания случай или който и да е свързан случай.

ПОМИРЕНИЕ

Помирението е доброволен процес, при който помирителят активно предлага възможни решения на спора. Тези предложения ще бъдат обсъдени, договаряни и прецизирани със страните, които остават свободни по всяко време да приемат или отхвърлят предложеното решение.

Помирителят ще отговаря за ръководството на помирителния процес и ще представи предложение за уреждане на спора, ако прецени, че има разумни изгледи то да бъде прието от страните и да сложи край на спора. Трябва да се подчертае, че решението за помирение е чисто доброволно и изисква съгласието на всички страни по спора.

Процедурата се различава от медиацията по това, че помирителят прави предложения за това как спорът може да бъде разрешен бързо, докато при медиацията медиаторът обикновено не прави предложения, а работи със страните, за да им помогне да формулират собствените си предложения.

Когато е подходящо, докладчикът може да предложи помирение по висящ случай в апелативните състави. То обаче може да бъде поискано и от едната или от двете страни, като се използва формуляр за едностранно или съвместно искане. Във всички случаи ще е необходимо съгласието на всички страни по спора.

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Подпомогнатите преговори е процес, при който фасилитатор може да подкрепи непредставено МСП , като обучава стратегията на заден план, но без този фасилитатор да участва в преки преговори с друга страна за постигане на приятелско споразумение.

Основната задача на фасилитатора е да наставлява назначаващия МСП как да постигне възможно най-доброто уреждане. Задачите на фасилитатора включват оценка на основните обстоятелства на спора, обучение за подходящи игрови планове и техники за водене на преговори, управление на взаимоотношенията и участие в ефективен и конструктивен диалог с другата страна. Въпреки това, не е част от задачите на фасилитатора да предоставя правни съвети на непредставената страна.

Подпомаганото договаряне се различава от посредничеството и помирението по това, че при асистираните преговори фасилитаторът обучава само една от страните относно стратегиите за уреждане и не участва в преки преговори между страните.

Подпомагане на преговорите в апелативните съвети на EUIPO може да бъде поискано в писмен вид на всеки етап от производството между страните , като се използва формуляра за искане. Страните избират фасилитатор, нает в EUIPO, който е старши юрист със значителен опит както в преговорите, така и по въпросите на търговските марки и дизайна. Списъкът с фасилитаторите е достъпен тук .

Подробна документация за всички аспекти на процеса на подпомагане на преговорите може да бъде намерена, като щракнете върху връзката по-долу.

ЕКСПЕРТНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Експертното определяне е процес, при който експерт, назначен от страните по спора, дава обвързващо или необвързващо становище по въпросите, които са внесени за определяне. Основно е предназначен да се предлага на спорещи, които не могат да се споразумеят по конкретен правен, търговски и/или технически въпрос(и) в контекста на друг текущ процес за АРС , най-често медиация.

Обикновено въпросите, повдигнати за експертно определяне, са технически или правни въпроси, които са част от общия спор, но по които страните не могат да се споразумеят.

Определението ще бъде направено в писмена форма и решението за назначаване на експерт е чисто доброволно и изисква съгласието на двете страни по спора.

Експертно определение може да бъде поискано от страните на всеки етап от медиация или всеки друг процес за АРС, свързан с производство пред Службата. Може да бъде предложено и по инициатива на медиатора или друг фасилитатор за АРС. Въпреки това, за да поискат експертно заключение, страните трябва да подадат съвместно искане и следователно това е чисто консенсуален процес. Списъкът с експерти е достъпен тук

Подробна документация за всички аспекти на процеса на определяне на експерт може да бъде достъпна, като щракнете върху връзката по-долу.


ОБРАТНА ВРЪЗКА

Имате възможност да споделите и други добри европейски практики, свързани с медиацията и арбитража (добавете текст и/или линк).

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!