КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Информационен блог

В началото на месец септември ще бъде активирана „Справочно-методическа база данни“, подпомагаща реформата на съдебната система и повишаваща качеството на правораздаването в Смолянския регион.

Като специалист (адвокат, нотариус или ЧСИ) Вие сте включен в справочната база данни. Ще имате възможност да допълните и разширите описанието на предлаганите от Вас услуги на следния Интернет адрес: Регистрация .

Допълнителна информация и инструкция за попълване на регистрационната форма може да намерите тук: Инструкция за попълване .

След като активирате Вашия профил, ще бъдете представен с подробна информация в Раздел „Справочен“. Той е ориентиран към гражданите и бизнеса и създава възможности за ориентация и директна комуникация на нуждаещите се с правораздавателните институции, адвокати, арбитри, медиатори, практикуващи юристи и др.

Целта е гражданите и бизнесът да разполагат с модерен, дигитален инструмент, чрез който да участват активно в подобряване достъпа и повишаване качеството на правните услуги и правото им на защита. Нуждаещите се ще могат директно през своите телефони да получават необходимата им информация, да осъществяват директни връзки с правораздавателните органи, институции, медиатори и адвокати - чрез електронни телефонни указатели, вайбър, месинджър и други. Ще могат да извършват онлайн консултации, да изпращат съответните документи независимо от своето местоположение.

Също така ще имате възможност да ползвате Раздел „Методически“. Той е насочен към юристите и структурите на гражданското общество в Смолянска област. В него са представени модели на добри европейски практики и дискусии за възможностите за извънсъдебно разрешаване и помиряване при възникване на правни спорове. Информацията е достъпна на адрес: ДИГИТАЛНО МЕТОДИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ


За повече информация и при възникнали затруднения, потърсете помощ:

- техническа поддръжка: Кирил Йончев – 0877 901508; Красимир Кочос – 0894 647463

Председател на СНЦ „Био-Б-Еко“:

Билгин Асанов - 0889 811848

Медиацията e доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително когато са презгранични.

Медиация се провежда и в случаите, предвидени в наказателно-процесуалния кодекс и не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

Част I.

 

Част II.

Част III.

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Имате възможност да споделите и други добри европейски практики, свързани с медиацията и арбитража (добавете текст и/или линк).

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!

Уважаеми дами и господа,

 

Създадена е „Справочно-методическа база данни“, подпомагаща реформата на съдебната система и в повишаване качеството на правораздаването.

Очаквайте нейното активиране през месец септември 2022 г.

Тя може да бъде намерена на интернет адрес:

„Кой кой е в правораздавателната система в Смолянския регион“ (https://justicedirectory.eu/)

Дигиталната база данни съдържа два основни раздела: СПРАВОЧЕН и МЕТОДИЧЕСКИ.

СПРАВОЧЕН - ориентиран към гражданите и бизнеса и създаващ възможности за ориентация и директна комуникация на нуждаещите се с правораздавателните институции, адвокати, арбитри, медиатори, практикуващи юристи и др.

МЕТОДИЧЕСКИ - насочен към структурите на гражданското общество и представя адаптирани модели на добри европейски практики за извънсъдебно разрешаване и помиряване- при възникване на правни спорове.

Целта е гражданите и бизнесът да разполагат с модерен, дигитален инструмент, чрез който да участват активно в подобряване достъпа и повишаване качеството на правните услуги и правото им на защита. Нуждаещите се ще могат директно през своите телефони да получават необходимата им информация, да осъществяват директни връзки с правораздавателните органи, институции, медиатори и адвокати - чрез електронни телефонни указатели, вайбър, месинджър и други. Ще могат да извършват онлайн консултации, да изпращат съответните документи независимо от своето местоположение.


Глобалната пандемия Covid-19 доведе до затваряне на съдилища по целия свят, което доведе до натрупване на нерешени дела. Това накара много правителства и съдебни органи по света активно да насърчават страните по спорове да участват в медиация за уреждане на споровете си, вместо да се обръщат към съда. В резултат на това се наблюдава по-голямо навлизане на медиацията и тя става все по-популярна като форма на високоефективно алтернативно разрешаване на спорове.

BIO-B-EKO__lady-justice-statue-of-justice.jpg

Оценка качеството на правораздавателните услуги, тяхната достъпност в общините на Смолянска област и ролята на гражданското общество за внедряване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Настоящата оценка е част от изпълнението на дейност № 1 на проект Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването“, осъществяван от СНЦ „БИО-Б-ЕКО“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, част от процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.

Оценката е извършена от експертен екип - в изпълнение на възложената от СНЦ „БИО-Б-ЕКО“ дейност.

Село Борино, 2021 г.

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 1. Достъпност до услуги в сферата на правораздаване на населението от Смолянска област
 2. Обща характеристика на правосъдната система в Смолянска област
 3. Интензитет на услугите в сферата на правораздаването по общини от област Смолян
 1. Ролята на гражданското общество за повишаване качеството на услугите в сферата на правораздаване и внедряване на алтернативни методи за разрешаване на граждански спорове
 2. Структурите на гражданското общество за повишаване на правната култура на гражданите и бизнеса
 3. Възможности за повишаване на доверието към системата на правораздаване
 4. Спазване на морални и етични норми при предоставяне на правни услуги
 5. Възможности и условия за учредяване на центрове за арбитраж и медиация
 6. НПО могат да участват във внедряването на електронни инструменти за правни услуги
 7. Гарантиране на обратна връзка с гражданите и бизнеса при предоставяне на правни услуги
 8. Осигуряване на достъп до информация и предотвратяване на злоупотреби в процеса на правораздаване
 • Разкриване възможности за повишаване качеството на правните услуги в Смолянски регион – на основата на направената оценка.
 1. Констатации за факторите пораждащи дефицити в правораздаването
 2. Възможности за преодоляване на съществуващите дефицити в правораздаването чрез планираните проектни дейности.
 3. План за разработване на дигитална среда на правните услуги в Смолянски съдебен район
 

good-practices.jpg

Работейки под егидата на апелативните съвети на EUIPO – Службата за алтернативно разрешаване на спорове (ADRS) – действа като модерен център за разрешаване на спорове в областта на интелектуалната собственост, предлагащ пълен спектър от инструменти за АРС на предприятия и лица, активни в ЕС и, в зависимост от случая, извън. ADRS предлага посредничество, помирение, подпомагано договаряне и експертно определяне, които могат да се използват в комбинация един с друг или поотделно.

След кризата с COVID-19 всички тези услуги за АРС вече се предлагат онлайн и в полза само на МСП са разширени, за да обхванат производства пред отделите за възражение, отмяна и недействителност на EUIPO (специална услуга за ADR за МСП).