Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения

Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения на основата на ИКТ като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство.

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм Електронни инструменти Електронни инструменти (продължение) Социални групи в неравностойно положение Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение) Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение) Взаимодействие между институциите за културното наследство и структурите на гражданското общество (продължение) Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в културните процеси и повишаване на техния капацитет Достъпът и участието на различните социални групи в културните процеси - приоритет на гражданското общество Достъпът и участието на различните социални групи в културните процеси - приоритет на гражданското общество (продължение)

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона

Културно-исторически туризъм Кулинарен туризъм Ловен и риболовен туризъм Природен туризъм Винен и гурме туризъм Спортен и хоби туризъм

Електронните инструменти се отличават помежду си по характера и съдържанието на предлаганите туристически продукти и услуги, свързани с местните артефакти, фолклорно творчество, бит, занаяти, характерен климат и ландшафт. Паралелно с това те са подчинени и организирани на основата на един общ алгоритъм и туристически бизнес модел.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм

Предприемачите разполагат с административен панел за публикуване на информация и структуриране на предлаганите от тях бизнес услуги в онлайн пространството. Първоначално те предлагат на своите потенциални клиенти в Интернет да се запознаят с местните културни богатства и ценности - съобразно избраната от тях културна сфера.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Електронни инструменти

Дистанционните презентации са организирани и се излъчват в рамките на една седмица - онлайн и безплатно. След това практикантите ще излъчат търговски послания (оферти) към посетителите за едноседмични, платени посещения и визити на място в съответното културно-историческо средище, в което са базирани.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Електронни инструменти (продължение)

В зависимост от избраната културна сфера тези покани могат да бъдат предложения за практикуване на риболов, спорт или хоби; поредица от кулинарни вечери или дегустации на вино; туристически обиколки или маршрути (съобразно местните недвижими паметници); срещи с местни интересни личности, занаятчии, художествени изпълнители, разказвачи на легенди и други.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Социални групи в неравностойно положение

Представителите на групата в неравностойно положение организират тази образователно-презентационна част от своя продукт на основата на ресурсите във фронт-офис.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия

След дискусията по време на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз се утвърди, че културното наследство е общо благо и призна, че защитата на културното наследство е в обществен интерес.

Културното наследство е група от ресурси, наследени от миналото, които хората идентифицират, независимо от собствеността, като отражение и израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва всички аспекти на околната среда в резултат на взаимодействието между хора от миналото и в настоящото развитие.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация

Въпреки, че културното наследство може да бъде държавна, общинска или частна собственост, то може да се разглежда и да се третира като общо.

Всъщност, както е подчертано в съобщение от Комисията, наследствените ресурси, независимо от тяхната собственост, носят стойности и ценности, които са общоприети и в този смисъл са общо благо. Затова в тази сфера е особено наложително разработване на рамка за колективно управление, работеща на различни нива и включваща множество заинтересовани страни. Необходимо е всички заинтересовани страни да участват активно в поддръжката, управлението и развитие на общото културно наследство, както и във формирането и реализацията на културните политики.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение)

Въпреки това, тези общи ресурси могат да поставят и някои социални дилеми.

В частност също така, ресурсите, управлявани колективно, са изложени на риск от прекомерна употреба от някои, което може да заплаши самото им съществуване. Социалните науки признаха потенциална «трагедия на общините», когато самостоятелно заинтересовани лица, действащи независимо, не са в състояние да си сътрудничат и резултатът се държи в разрез с дългосрочните най-добри интереси на цялата група чрез изчерпване на общ ресурс. Решенията на тази дилема традиционно са или публична намеса и централизирано управление, или алтернативно - приватизация и пазарно базирани подходи за управлението на ресурса. Тази ситуация важи и за културното наследство.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

Тази сфера на взаимодействие между структурите на гражданското общество и публичните власти има приоритетно значение за формулирането и реализацията на адекватни политики, създаващи икономически ползи в двете области.

Гражданският дебат и гражданския диалог е необходимо да бъдат фокусирани върху:
нивата на компетентност на местните предприемачи, позволяващи ефективно предприемачество и
създаване на предприятия в местните общности в сферата на културното наследство и културния туризъм.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

Сътрудничеството между местните администрации и структурите на гражданското общество е необходимо да бъде насочено към:

Разкриване възможностите за създаване на нови икономически ползи и развитие на социалната икономика в местните общности и територии, чрез ефективно използване на ресурсите на културно историческото наследство и развитие на иновативни пазарни ниши.
Установяване компетентността за иновативни бизнес-модели и ниши на предприемачеството - чрез възстановяване на уникални и традиционни продукти на културното наследство и културния туризъм, надградени с иновативни технологии, отговарящи на стила и начин на живот на съвременните и модерни потребители.
Проучване нагласите, степента на мотивация и самосъзнание на респондентите за бизнес активност в сферата на предприемачеството.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

Сътрудничеството между местните администрации и структурите на гражданското общество е необходимо да бъде насочено към:

Проучване нивата на цифрова грамотност на местните представители на целевите групи и техните възможности за бизнес взаимодействие с единния европейски цифров пазар.
Очертаване потребностите от образователно съдържание и практически обучителни инструменти за подкрепа на предприемачеството и формиране на нови умения и професионални знания, адекватни на съвременните технологии и модерни икономически отношения.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - ГАРАНТ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация

Въпреки, че културното наследство може да бъде държавна, общинска или частна собственост, то може да се разглежда и да се третира като общо.

Всъщност, както е подчертано в съобщение от Комисията, наследствените ресурси (независимо от тяхната собственост) носят стойности и ценности, които са общоприети и в този смисъл са общо благо. Затова в тази сфера е особено наложително разработване на рамка за колективно управление, работеща на различни нива и включваща множество заинтересовани страни. Необходимо е всички заинтересовани страни да участват активно в поддръжката, управлението и развитие на общото културно наследство, както и във формирането и реализацията на културните политики. Добавената стойност на перспективата „commons“ е в това, че всички категории наследство (независимо дали са материални, нематериални или цифрови) могат да бъдат разгледани чрез интердисциплинарен подход, който е в състояние да обвърже всички теми и подходи към културното наследство.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - ГАРАНТ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение)

Въпреки това, тези общи ресурси могат да поставят и някои социални дилеми.

В частност също така, ресурсите, управлявани колективно, са изложени на риск от прекомерна употреба от някои, което може да заплаши самото им съществуване.
Социалните науки признаха потенциална „трагедия на общините“, когато самостоятелно заинтересовани лица, действащи независимо, не са в състояние да си сътрудничат, резултатът се държи в разрез с дългосрочните най-добри интереси на цялата група чрез изчерпване на общ ресурс.
Решенията на тази дилема традиционно са или публична намеса и централизирано управление, или алтернативно - приватизация и пазарно базирани подходи за управлението на ресурса.
Тази ситуация важи и за културното наследство.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - ГАРАНТ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА

Взаимодействие между институциите за културното наследство и структурите на гражданското общество (продължение)

Институциите, обаче, променят своя оглед и характер, съобразно:

като цяло хората сега имат по-високо образование и по-висок жизнен стандарт от предишните поколения;
самоизразяването и индивидуалността стават все по-важни. Хората искат, разбират, влияят и участват във взимането на решения;
сегашната роля на публичните органи се оспорва от все по-големия брой желаещи да участват в управлението на културното наследство.
Ясно се вижда еволюция на общественото отношение към културното наследство във времето:
от Култура 1.0 (основният модел е този на покровителството) => към Култура 2.0 (която набляга на културните и творческите индустрии) => към Култура 3.0 (която разчита на отворените общности, участващи в културните практики). По този начин в Култура 3.0 разграничението между производителите и потребителите е замъглена, а културата и наследството стават колективни. Това променя конотациите, производството, консервирането и взаимодействие с културното наследство.
Това е в контраст с Култура 2.0, където културното наследството е свързано с развлечения, атракции и печалба. Хората са третирани като клиенти.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - ГАРАНТ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА

Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в културните процеси и повишаване на техния капацитет

Идейната постановка на Култура 3.0 е, че всеки трябва да може да се включи и, следователно, е необходимо да се обърне специално внимание на овластяването на всички социални групи, също така и на стратегията за изграждане на културен капацитет.

Експерти на ЕК посочват, че развитието на аудиторията чрез цифрови средства може да бъде синоним на мащабно взаимодействие и участие в културните процеси. Необходимо е да бъде приложен широк подход, като се има предвид, че новите технологии предлагатизключително голям потенциал за включване на досега маргинализирани групи, както и по-голям достъп до потенциални публики.
Основното предизвикателство пред организациите, работещи в сферата на културното наследство, е да променят своите институционални навици и да се научат да работят в партньорство с хората, изграждащи силни общности - преминаване от водещи към „фасилитатори“, което е паралелно на промените в сега съществуващото общество от „потребители и избраници“.
Индивидите и гражданското общество изискват нови възможности за осъществяване на собствените си инициативи или за участие в управлението. Има „очевидни пропуски между реалната практика за политическо участие и възможностите за нейното разширение - персонал, обучение, рекламни документи, организационни планове и заявления за безвъзмездни средства“. Въпреки че инициативата за опазване на културното наследство често се прехвърля на казионните институции, то отговорността за предаването му на бъдещите поколения е споделена с творци, собственици и местни общности - като носители на културната традиция.
Разширяване на участието в политиките може да стане чрез организационна промяна на културните организации. Те трябва да бъдат подготвени чрез своя авторитет, да създадат механизми за подкрепа за независими инициативи и овластяване на заинтересованите страни.

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВАТА ГРАМОТНОСТ, ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Достъпът и участието на различните социални групи в културните процеси - приоритет на гражданското общество

Достъпът и участието са тясно свързани условия.

Политиките за достъп и участие целят да осигурят равни възможности за ползване на културата чрез идентифициране на слабо представени групи, проектиране и изпълнение на инициативи или програми, насочени към увеличаване на тяхното участие и премахване на бариерите.
Концепцията за достъпа се фокусира върху предоставяне на възможност на новите аудитории да използват наличната култура, предлагана от „Отваряне на врати“ за нетрадиционни публики, така че те да могат да се насладят на културно наследство, до което преди е било трудно достъпно поради набор от бариери.

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВАТА ГРАМОТНОСТ, ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Достъпът и участието на различните социални групи в културните процеси - приоритет на гражданското общество (продължение)

Значението на участието (при вземане на решения), разпознаването на публиката като активен събеседник в планирането и създаването на културно предложение е от огромно значение:

Участието се нуждае от ангажирани държавни институции, както и от силно гражданско общество).
Правото да публичното участие се гарантира от закона във всички държави-членки на ЕС, а също така е признат в международния дискурс за правата на човека наред с други гражданско-политически и социално-икономически свободи. Принципът на управление гласи, че тези групи имат право да бъдат включени в процеса на вземане на решения и да участват в проектирането. Публичното участие в идеалния случай предполага, че приносът на обществеността ще има значение.
Участието включва предоставяне на обратна връзка на участниците за техният принос.
Участието има както присъщи, така и инструментални ценности: то може да бъде ценно само по себе си и може да спомага за постигането на други добри цели. Участието има пряка връзка и овластяване. Участието обединява хората и им дава възможност да общуват. Освен това в процесите на участие се постигат нещата, които могат да бъдат също толкова важни, колкото и финалните резултати.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

МЕТОДИКИ, АНАЛИЗИ, РАЗЯСНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ

  • Файл 1:………….
  • Файл 2:………….
  • Файл 3:………….