Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения

Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения на основата на ИКТ като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство.

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм Електронни инструменти Електронни инструменти (продължение) Социални групи в неравностойно положение Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение) Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона

Културно-исторически туризъм Кулинарен туризъм Ловен и риболовен туризъм Природен туризъм Винен и гурме туризъм Спортен и хоби туризъм

Електронните инструменти се отличават помежду си по характера и съдържанието на предлаганите туристически продукти и услуги, свързани с местните артефакти, фолклорно творчество, бит, занаяти, характерен климат и ландшафт. Паралелно с това те са подчинени и организирани на основата на един общ алгоритъм и туристически бизнес модел.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм

Предприемачите разполагат с административен панел за публикуване на информация и структуриране на предлаганите от тях бизнес услуги в онлайн пространството. Първоначално те предлагат на своите потенциални клиенти в Интернет да се запознаят с местните културни богатства и ценности - съобразно избраната от тях културна сфера.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Електронни инструменти

Дистанционните презентации са организирани и се излъчват в рамките на една седмица - онлайн и безплатно. След това практикантите ще излъчат търговски послания (оферти) към посетителите за едноседмични, платени посещения и визити на място в съответното културно-историческо средище, в което са базирани.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Електронни инструменти (продължение)

В зависимост от избраната културна сфера тези покани могат да бъдат предложения за практикуване на риболов, спорт или хоби; поредица от кулинарни вечери или дегустации на вино; туристически обиколки или маршрути (съобразно местните недвижими паметници); срещи с местни интересни личности, занаятчии, художествени изпълнители, разказвачи на легенди и други.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Социални групи в неравностойно положение

Представителите на групата в неравностойно положение организират тази образователно-презентационна част от своя продукт на основата на ресурсите във фронт-офис.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия

След дискусията по време на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз се утвърди, че културното наследство е общо благо и призна, че защитата на културното наследство е в обществен интерес.

Културното наследство е група от ресурси, наследени от миналото, които хората идентифицират, независимо от собствеността, като отражение и израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва всички аспекти на околната среда в резултат на взаимодействието между хора от миналото и в настоящото развитие.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация

Въпреки, че културното наследство може да бъде държавна, общинска или частна собственост, то може да се разглежда и да се третира като общо.

Всъщност, както е подчертано в съобщение от Комисията, наследствените ресурси, независимо от тяхната собственост, носят стойности и ценности, които са общоприети и в този смисъл са общо благо. Затова в тази сфера е особено наложително разработване на рамка за колективно управление, работеща на различни нива и включваща множество заинтересовани страни. Необходимо е всички заинтересовани страни да участват активно в поддръжката, управлението и развитие на общото културно наследство, както и във формирането и реализацията на културните политики.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация (продължение)

Въпреки това, тези общи ресурси могат да поставят и някои социални дилеми.

В частност също така, ресурсите, управлявани колективно, са изложени на риск от прекомерна употреба от някои, което може да заплаши самото им съществуване. Социалните науки признаха потенциална «трагедия на общините», когато самостоятелно заинтересовани лица, действащи независимо, не са в състояние да си сътрудничат и резултатът се държи в разрез с дългосрочните най-добри интереси на цялата група чрез изчерпване на общ ресурс. Решенията на тази дилема традиционно са или публична намеса и централизирано управление, или алтернативно - приватизация и пазарно базирани подходи за управлението на ресурса. Тази ситуация важи и за културното наследство.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

Тази сфера на взаимодействие между структурите на гражданското общество и публичните власти има приоритетно значение за формулирането и реализацията на адекватни политики, създаващи икономически ползи в двете области.

Гражданският дебат и гражданския диалог е необходимо да бъдат фокусирани върху:
нивата на компетентност на местните предприемачи, позволяващи ефективно предприемачество и
създаване на предприятия в местните общности в сферата на културното наследство и културния туризъм.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

Сътрудничеството между местните администрации и структурите на гражданското общество е необходимо да бъде насочено към:

Разкриване възможностите за създаване на нови икономически ползи и развитие на социалната икономика в местните общности и територии, чрез ефективно използване на ресурсите на културно историческото наследство и развитие на иновативни пазарни ниши.
Установяване компетентността за иновативни бизнес-модели и ниши на предприемачеството - чрез възстановяване на уникални и традиционни продукти на културното наследство и културния туризъм, надградени с иновативни технологии, отговарящи на стила и начин на живот на съвременните и модерни потребители.
Проучване нагласите, степента на мотивация и самосъзнание на респондентите за бизнес активност в сферата на предприемачеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

МЕТОДИКИ, АНАЛИЗИ, РАЗЯСНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ

  • Файл 1:………….
  • Файл 2:………….
  • Файл 3:………….