Следвайте ни в социалните мрежи:

ПЪТНА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС СДРУЖЕНИЯ И СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАНАЯТИ И ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА КУЛТУРНИЯ И ГУРМЕ ТУРИЗМА

В периода април-май 2019 година беше създадена „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“ на СНЦ „Био-Б-Еко“ – с. Борино, общ. Борино, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пътната карта ще подпомогне местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.

Продуктът функционира като електронна база данни със самостоятелен домейн civildialogue.eu, индексиран с всички DNS-сървъри за повишаване достъпността на потребителите. Базата данни от европейски, национални, областни и общински администрации, а също така и представителствата на изпълнителната власт на областно и общински нива, функционира с удобен, потребителски интерфейс и модерен дизайн. Потребителите - представителите на гражданското общество притежават лесен и бърз достъп до профилите на държавните и общинските органи за управление, организации и институции, участващи във формирането на политики за развитие на местните занаяти и продуктите и услугите на гурме-туризма.

Всеки профил представя структурата и правомощията на съответната организация, на ръководния състав и контактна информация. Потребителите могат да се запознаят, също така, с възможностите за граждански диалог със съответната организация и да отправят препоръки към тяхната работа. Те имат възможност да споделят съдържанието на пътната карта и направените препоръки и коментари в социалните мрежи, чрез специалните бутони /в дъното на всеки профил/. На членовете на гражданското общество е предоставена възможност да правят оценка на съответната организация с рейтингова система от пет звезди.

С подходящ интерфейс, в електронен формат, са представени 63 профила от Пловдивска област. Също така, потребителите имат достъп до лесна и бърза визуализация на профилите на органите на властта и администрациите от Смолянска област. В електронен формат, са представени 57 профила. Всеки един от профилите визуализира информация за съответната структура за публичния орган или администрация, неговото ръководство, правомощия, достъп до информация, предоставени услуги, приемни за граждани и бизнеса и други.

Пътната карта дава възможност за ориентация в ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА.

За да бъде отговорено на необходимостта от целенасочени усилия за свързването и осигуряване на взаимодействието в политическия диалог на гражданските структури с публичните власти бяха създадени профили /база данни/ на съответните администрации и органи на властта, отговорни за формиране и реализацията на политики на европейско, национално, областно и общинско ниво.

На европейско ниво бяха идентифицирани публичните власти с правомощия по отношения на политиките за национална идентичност на уникалните български производства – свързани с Регламент /ЕС/ № 1151 / 2012. Могат да бъдат създадени профили на институциите и организациите за защитата на интелектуалната собственост и регистрите с географски означения и географски произход на местни, уникални културни продукти и услуги в сферата на занаятчийството, кулинарията, винопроизводството, производството на хранителни продукти, доставчици на туристически услуги и др. в Тракийско-Родопския регион. На национално ниво бяха представени администрациите и органите на властта, отговорни за секторните икономически политики – съответните комисии от НС и министерства, Изпълнителната агенция за МСП и други. На областно ниво бяха идентифицирани областните администрации и областните представителства на изпълнителната власт, подпомагащи и регулиращи предприемачеството. На общинско ниво бяха идентифицирани общински администрации и институции, участващи в формулирането и реализацията на политики в подкрепа на бизнеса.

Очакваме вашите допълнения и изменения в съдържанието на профила, а също така информация и покана към структурите на гражданското общество за участие в конкретните политики, които ръководите и управлявате: bio_b_eko@abv.bg

За повече информация може да ползвате прикачения файл:

„ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“

В „Пътната карта“ категорично се вижда, че в интернет присъствието на публичните власти липсват цифрови механизми за обратна връзка с гражданите и бизнеса и стимулиране на гражданския диалог, като интерактивен двустранен процес. Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен, цифров диалог – съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на мейл-адреса.

В резултат на направеното проучване и събиране на емпирична информация се оформиха следните три препоръки за присъствието в интернет на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на местните политики.

  1. По отношение на политики за опазване и социализация на културно-историческото наследство и културния туризъм:
    Използване на интерактивни цифрови канали за широк дебат с участието на НПО в разработване на стратегията за цифровизация на културата.
  2. По отношение на политики за развитие на производството и маркетинга на уникални и автентични домашни кулинарни продукти:
    Стимулиране активното включване на местните предприемачи и техните обединения в процедурите за присъждане на географски означения и географски наименования – чрез имплементиране на електронни инструменти в уеб сайтовете- за обратна връзка и интеграция със социалните мрежи.
  3. По отношение на политики за развитие на занаятчийските производства:
    Създаване на електронни форуми за подобряване и прецизиране на законовата уредба и нормативната база относно официализиране и разширяване обхвата на занаятчийските производства и присъждане на майсторски свидетелства.

За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта:
„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.

В рубриката „Граждански диалог“ ще публикуваме постигнатите резултати - интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати. Очакваме тези резултати да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.

Очакваме вашите мнения относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg


С уважение :

Билгин Асанов

Управител на СНЦ „Био-Б-Еко“