Следвайте ни в социалните мрежи:

compendium/channels-of-communication-types-characteristics

ПРЕПОРЪКА (4). Създаване от органите на властта на собствени цифрови канали за взаимодействие с гражданите и бизнеса

Съвременните информационни и комуникационни решения позволяват органите на властта и администрациите да създават съответните собствени цифрови канали за взаимодействие с гражданите и бизнеса:

  • Органите за местно (общинско) самоуправление би следвало да изградят специализирани цифрови канали за включване структурите на гражданското общество в процесите на оценка, обсъждане и взимане на решения.
  • Местните (общински) администрации също би следвало да притежават специализирани електронни инструменти за обратна връзка с гражданите и бизнеса, за провеждане на електронни дискусионни форуми и допитвания - за обратна връзка и оценка за реализация на политиките.

Взаимодействията между структурите на гражданското общество с двата типа общински институции притежават различна модалност и свой специфичен ракурс. Съответно и цифровите граждански пространства би следвало да се характеризират с различна организация на електронното съдържание.

В цифровите канали за обратна връзка на администрацията би следвало да бъдат създадени повече възможности за оперативна комуникация по отношение на сигнали, оплаквания, качеството на административните услуги и реализацията на политиките, свързани с градската среда и битово-комуналните дейности.

Електронните инструменти, предназначени за обслужване на взаимодействието между гражданското общество и общинските съвети, е добре да притежават функционални възможности за създаване на максимална прозрачност на процесите на формиране на местните политики, а също така и да осигуряват достъпа и възможността на гражданите и бизнеса да имат принос във формирането на адекватни на техните потребности политики, да предлагат различни инициативи и да участват във взимането на решения.

channels-of-communication-types-characteristics_2 В технологичен аспект присвояването на нови качества на пряката демокрация е напълно възможно. Необходими са целенасочени усилия и политическа воля за тяхното постигане.

Анализът на най-добрите практики в европейските държави показва, че някои институции изграждат свои собствени звена или назначават мениджъри, чиято отговорност е изграждането на цифрови системи за комуникация с гражданското общество.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!