Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 3: Придобиване на практически умения за работа с цифрови инструменти и механизми за дебати и дискусии, относно политиките и нормативната база регулираща производствата на майстори и занаятчии

Един от пътищата за наистина участие на гражданите в демократичния процес в днешните ни дни се очертава чрез дигиталната демокрация, което от своя страна е много отворено и лесно възприемчиво, подходящо за идеите на делиберализма

Взаимопроникване между дигитална и реална демокрация

Дигиталното-виртуално пространство - медиатор за париране и разрешаване на реални проблеми и конфликти

Дигиталното-виртуално пространство с неговите възможности е като че ли на път да послужи като медиатор за париране и разрешаването на редица реални проблеми и конфликти възникващи в и чрез реалната ни демокрация - тази, която упражняваме и демонстрираме в политико-социалното ни реално съществуване.

Разбира се, на път са тук да възникнат множество въпроси около думите „реално“, „виртуално“, „дигитално“. Словесната еквилибристика с етимологията на понятия тук е напълно излишна, защото темата е достатъчно ясна и актуална.

Факт е, че информационните технологии, още повече, след появата и разпространението на Интернет, поставиха основите на едни, както количествени, така и качествени възможности за информираност, избор и действие пред гражданите. Нещо повече, тази дигитална среда, освен че се превърна в гъвкав носител на всевъзможни количествено-качествени възможности, се оказа и място, където самите граждани могат да моделират и модифицират днешните политики, защото, всъщност, те са тези, които я създават. Наред с всичко това, е невъзможно подходът на гражданите към процеса на правене на демокрация да не се промени. Демокрацията е процес, който не е топизиран „тук и сега“ във време-пространството - демокрацията е средство за постигането на едни или други политико-социални или културно-икономически цели, което означава, че демократичният процес е динамичен, гъвкав, а не статичен.

Под влиянието на дигиталността се промени и правенето на демокрацията. Наложи се намирането на гъвкав подход при организация на демократичния процес.

Интернет пространството като среда за гражданска активност и цифрова демокрация

Интернет - интерактивна среда за взаимоотношения, взаимодействия и различни по своя вид социално-икономически транзакции

Тази среда отклонява обществото от едностранната комуникация на съществуващите средства за масова информация. Тя се преобразява в активна и творческа среда, позволяваща на потребителите да се превърнат от зрителите, слушатели и читатели в участници. Интернет е директна среда, в която отделните потребители са в състояние да определят от разстояние, това което се случва в центъра на политическия живот. По този начин участниците съчетават цифровата информация с другата информация от реалния политически живот идваща предимно от техния практически опит и традиционните средства за масова информация и масово осведомяване.

Социалните мрежи са своеобразна платформа, на която всеки е равен с другите, но трябва да докаже себе си, преди да бъде приет в мрежовата среда. По този начин потребителите имат възможност за създаване на продукти онлайн, а не предимно от индивидуални автори или бизнес, както е в реалното пазарно стопанство - мрежовата търговия, мрежовият маркетинг и мениджмънт. По този начин се улеснява дейността на малките, средните и едрите търговци.

Дигиталната пазарна икономика е своеобразна мета диверсификация на стоковите пазари от каквото и да било естество. Цифровата демокрация на мрежовото пазарно стопанство днес е неоспорим факт, както и условие за успешен бизнес - а знаем добре, че икономиката и политиката са неразривно свързани. „Мрежовото общество" е структура на децентрализация, която е опит за смяна на вертикалната социална йерархия с хоризонтална - мрежова.

Преодоляване на конфликтните точки в развитието на цифровата демокрация

В процесът на развитие се появяват проблемни области на противопоставяне или влияние и противопоставяне между специфични форми на цифровата и реалната демокрация

Пряката и представителна демокрация, се опитват да влияят чрез електроните медии и канали на дигиталната демокрация. Представителната и пряката демокрация се различават чрез реалните политически инструменти. Те се опитват да използват конкретни приложения на дигиталните медии в реалната политиката: в дейността на правителството, функционирането на различните НПО-та или международни организации. Многобройни са примерите, които показват ангажираност на политическата световна гражданска общност около социално-културни казуси: онлайн петиции, онлайн набиране на хуманитарни помощи, парични дарения и др.

Дигиталната демокрация има натрупан вече повече от двадесет годишен опит в областта на предоставянето на информация, онлайн дискусии, дебати и вземане на решения. Освен това, дигитална демокрация представлява електронно участие в реалната политиката - примери за това са: електронните правителства, електронното гласуване и т. н.

Дигиталната демокрация е предмет на обсъждане от правителствата, както и начин за тяхното ориентирани към съвременното дигитално активно гражданско общество. Дигитална демокрация е и своеобразен вид регулатор на и същевременно е, в конфликт с реалната демокрация - напр. проблемът за свободата на медиите. Електронните медии са по-свободни от печатните - това лесно може да бъде проверено като бъдат сравнени електронните издания на вестниците и телевизиите с техните електронни конкуренти, които нямат реално печатно книжно тяло или реален телевизионен канал.