Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 3: Придобиване на практически умения за работа с цифрови инструменти и механизми за дебати и дискусии

Придобиване на практически умения за работа с цифрови инструменти и механизми за дебати и дискусии, относно политиките и нормативната база регулираща местните, домашни производства

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО, ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Регистър за произход и географски означения на местните производства

Географското означение е наименование за произход и географско указание, като същото е свързано с наименованието на страна или район, служещи за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда с или без човешки фактор.

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО, ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Наименование за произход

Наименованието за произход посочва страната, района или друга местност от тази страна като така се означава стока, произхождаща от съответното място, и чиито качества или свойства се предопределят изключително от това място.

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО, ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Географско указание

Географското указание посочва страната, района или друга произхождаща от даденото място, и чиито качества или друга характеристика могат да се отдадат на този географския произход.

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО, ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Разлика между Наименованието за произход и Географско указание

Разликата между Наименованието за произход и Географското указание е степента, в която географския произход предопределя качествата на стоките, които произхождат от съответното място. При Наименованието за произход тази връзка е по-висока – качествата на стоките се дължат предимно или изключително на географския район от който стоките произхождат. При Географските указания връзката географски район – качества на стоката не е толкова силна – качествата на стоката биха могли да се отдадат на географския район. Общото понятие Географско означение обобщава различните степени на връзка между географския район и качествата/характеристиките на определени стоки и е начин да се манифестира тази връзка в търговията и обществото.

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО, ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Европейска комисия - Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Разлика между Наименованието за произход и Географско указание

Основен регулаторен инструмент на Европейската Комисия в тази сфера е създаденият регистър за произход и географски означения на местните производства. Понятието "Географско означение" се отнася до и включва два обекта на интелектуална собственост, а именно - Наименование за произход и Географско указание.

Наименованието за произход посочва страната, района или друга местност от тази страна, като така се означава стока, произхождаща от съответното място и чиито качества или свойства се предопределят изключително от това място.

Географското указание посочва страната, района или друга местност от тази страна, като така се означава стока, произхождаща от съответното място и чиито качества или друга характеристика могат да се отдадат на този географски произход.

Следователно, разликата между Наименованието за произход и Географското указание е степента, в която географският произход предопределя качествата на стоките, които произхождат от съответното място. При Наименованието за произход тази връзка е по-висока - качествата на стоките се дължат предимно или изключително на географския район, от който стоките произхождат. При Географските указания връзката географски район - качества на стоката не е толкова силна - качествата на стоката биха могли да се отдадат на географския район.

Общото понятие Географско означение обобщава различните степени на връзка между географския район и качествата/характеристиките на определени стоки и е начин да се манифестира тази връзка в търговията и обществото. Споразумението ТРИПС (чл. 22 - 24) съдържа минимални стандарти и изисквания към договарящите страни относно закрилата на географските означения. Правна закрила върху географски означения се придобива след регистрация в Патентното ведомство. Регистрираното географско означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

Платформи, поддържащи онлайн дебати, дискусии и видео-диспути

 • Classroom
 • Възможности за създаване на виртуални класни стаи, тестове, общи пространства и документи, видео комуникация с до 25 човека. Нужно е създаване на профил на всички участници. За повече информация може да следите Youtube канала на нашите приятели от Центъра за творческо обучение, където те ще споделят обучения за учители.

 • Facebook live
 • Възможност за споделяне на видео урок на живо с неограничен брой зрители; задължителен е Facebook профил.

 • Youtube канал
 • Възможност за записване и споделяне на видео съдържание с неограничен брой зрители; създаване на профил е задължително за само за споделящият съдържанието.

 • Easyclass
 • Виртуална класна стая с материали онлайн, тестове и други материали, подходящи за учениците и студентите.