Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 2: Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат

Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство

Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие на културното наследство и културния туризъм Обхват на местните политики, свързани с културното наследство и културния туризъм Обхват на местните политики, свързани с културното наследство и културния туризъм - продължение Взаимодействие между институциите за културното наследство и структурите на гражданското общество

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА АДЕКВАТНА ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие на културното наследство и културния туризъм

Правилата за съхранение на културното наследство и културната среда се прилагат, също така и доколкото са приложими за ботанически, зоологични или геоложки особености, които са свързани с културни и исторически ценности.

Уникалните природни феномени и дадености също принадлежат към културните ценности и могат да добавят тежест към оценката на запазената стойност. Първоначално отговорностите и грижите бяха насочени към индивидуалното културно наследство, като източник на знания за най-старата история на Тракийската низина и Родопа планина.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА АДЕКВАТНА ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Обхват на местните политики, свързани с културното наследство и културния туризъм

Фокусът на местните политики постепенно се разширява и включва защита на по-големи колекции от артефакти и цялостната физическа среда.

И академичните дисциплини, а също така и политиците признаха важността на контекста на културното наследство и неговата връзка с ландшафта, в резултат на което днес Законът за културното наследство предвижда защита на по-големи площи, където културното наследство е част от по-голямо образувание или контекст.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА АДЕКВАТНА ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Обхват на местните политики, свързани с културното наследство и културния туризъм - продължение

Законът забранява промяна на автоматично защитени паметници и обекти на културното наследство.

Това води до забрана на дейности, които могат да повредят, унищожат, копаят, преместят, променят, прикрият или по друг начин неправомерно да променят облика на такова наследство или да създадат опасност това да се случи. Разрешение за всеки инвестиционен и бизнес проект, свързан с културното наследство, е необходимо да бъде получено от НИНКН и МК или общинските администрации, чрез прилагане на ЗУТ.

КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Взаимодействие между институциите за културното наследство и структурите на гражданското общество

Институциите за културно наследство са държавни органи и организации, предоставящи обществени услуги с основната отговорност за културното наследство.

Институции за културно наследство са предимно демократични институции в смисъл, че те имат обществен мандат и се финансират и управляват от избрани (пряко или косвено) органи. Често те имат съвети или консултативен комитет, в който гражданското общество е представено от различни организации и от политици. Исторически много от институциите за културно наследство бяха инициирани от гражданското общество. С течение на времето те са получавали финансиране от държавни органи и наети професионални служители.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

МЕТОДИКИ, АНАЛИЗИ, РАЗЯСНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ

  • Файл 1:………….
  • Файл 2:………….
  • Файл 3:………….