Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения

Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения на основата на ИКТ като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство.

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели (продължение) СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за съответствието на местните политики със съвременните тенденции на социално-икономическото развитие

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

ФРОНТ ОФИС - за туристи и гости на региона

Културно-исторически туризъм Кулинарен туризъм Ловен и риболовен туризъм Природен туризъм Винен и гурме туризъм Спортен и хоби туризъм

Електронните инструменти се отличават помежду си по характера и съдържанието на предлаганите туристически продукти и услуги, свързани с местните артефакти, фолклорно творчество, бит, занаяти, характерен климат и ландшафт. Паралелно с това те са подчинени и организирани на основата на един общ алгоритъм и туристически бизнес модел.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

БЕК ОФИС - за професионално и граждански ангажирани в културния туризъм

Електронни инструменти

Предприемачите разполагат с административен панел за публикуване на информация и структуриране на предлаганите от тях бизнес услуги в онлайн пространството.

Първоначално те предлагат на своите потенциални клиенти в Интернет да се запознаят с местните културни богатства и ценности - съобразно избраната от тях културна сфера.

Социални групи в неравностойно положение

Представителите на групата в неравностойно положение организират тази образователно-презентационна част от своя продукт на основата на ресурсите във фронт-офис.

Дистанционните презентации са организирани и се излъчват в рамките на една седмица - онлайн и безплатно. След това практикантите ще излъчат търговски послания (оферти) към посетителите за едноседмични, платени посещения и визити на място в съответното културно-историческо средище, в което са базирани.

В зависимост от избраната културна сфера тези покани могат да бъдат предложения за практикуване на риболов, спорт или хоби; поредица от кулинарни вечери или дегустации на вино; туристически обиколки или маршрути- съобразно местните недвижими паметници, срещи с местни интересни личности, занаятчии, художествени изпълнители, разказвачи на легенди и други.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия

Съществуват много определения на понятието «културно наследство».

Понятието е в постоянно развитие и е свързано с институционалните практики, научните изследвания и развитието в обществото като цяло. Всяка държава-членка има различно определение за наследство в рамките на своето собствено законодателство.

ЕК е приела определение за културно наследство, което е възможно най-широко: материални, нематериални и дигитални ресурси, които поставят хората и човешките ценности в центъра на разширена и междудисциплинарна концепция за културното наследство.

Културното наследство се състои от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти: материални, нематериални и цифрови (както създадени като цифрови, така и дигитализирани впоследствие), включително и еднократни.

Това са ресурси, включващи: сайтове, пейзажи, умения, практики, знания и изрази на човешкото творчество, както и колекции - резултат от взаимодействието между хората в миналото и в сегашното им непрекъснато развитие.

След дискусията по време на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз се утвърди, че културното наследство е общо благо и призна, че защитата на културното наследство е в обществен интерес.

Културното наследство е група от ресурси, наследени от миналото, които хората идентифицират, независимо от собствеността, като отражение и израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва всички аспекти на околната среда в резултат на взаимодействието между хора от миналото и в настоящото развитие.

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКО И МЕСТНО НИВО

Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация

Въпреки, че културното наследство може да бъде държавна, общинска или частна собственост, то може да се разглежда и да се третира като общо.

Всъщност, както е подчертано в съобщение от Комисията, наследствените ресурси, независимо от тяхната собственост, носят стойности и ценности, които са общоприети и в този смисъл са общо благо.

Затова в тази сфера е особено наложително разработване на рамка за колективно управление, работеща на различни нива и включваща множество заинтересовани страни.

Необходимо е всички заинтересовани страни да участват активно в поддръжката, управлението и развитието на общото културно наследство, както и във формирането и реализацията на културните политики.

Въпреки това, тези общи ресурси могат да поставят и някои социални дилеми.

В частност също така, ресурсите, управлявани колективно, са изложени на риск от прекомерна употреба от някои, което може да заплаши самото им съществуване.

Социалните науки признаха потенциална «трагедия на общините», когато самостоятелно заинтересовани лица, действащи независимо, не са в състояние да си сътрудничат и резултатът се държи в разрез с дългосрочните най-добри интереси на цялата група чрез изчерпване на общ ресурс.

Решенията на тази дилема традиционно са или публична намеса и централизирано управление, или, алтернативно, приватизация и пазарно базирани подходи за управлението на ресурса. Тази ситуация важи и за културното наследство.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели

С тази сфера на взаимодействие между структурите на гражданското общество и публичните власти има приоритетно значение за формулирането и реализацията на адекватни политики, създаващи икономически ползи в двете области.

Гражданският дебат и гражданският диалог е необходимо да бъдат фокусирани върху:

 • нивата на компетентност на местните предприемачи, позволяващи ефективно предприемачество и
 • създаване на предприятия в местните общности в сферата на културното наследство и културния туризъм.

ПРЕДПРИЕМАЧИ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели (продължение)

С тази сфера на взаимодействие между структурите на гражданското общество и публичните власти има приоритетно значение за формулирането и реализацията на адекватни политики, създаващи икономически ползи в двете области.

Сътрудничеството между местните администрации и структурите на гражданското общество е необходимо да бъде насочено към:

 • Разкриване възможностите за създаване на нови икономически ползи и развитие на социалната икономика в местните общности и територии, чрез ефективно използване на ресурсите на културно историческото наследство и развитие на иновативни пазарни ниши.
 • Установяване компетентността за иновативни бизнес-модели и ниши на предприемачеството - чрез възстановяване на уникални и традиционни продукти на културното наследство и културния туризъм, надградени с иновативни технологии, отговарящи на стила и начин на живот на съвременните и модерни потребители.
 • Проучване нагласите, степента на мотивация и самосъзнание на респондентите за бизнес активност в сферата на предприемачеството.
 • Проучване нивата на цифрова грамотност на местните представители на целевите групи и техните възможности за бизнес взаимодействие с единния европейски цифров пазар.
 • Очертаване потребностите от образователно съдържание и практически обучителни инструменти за подкрепа на предприемачеството и формиране на нови умения и професионални знания, адекватни на съвременните технологии и модерни икономически отношения.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - ГАРАНТ ЗА АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА

СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за съответствието на местните политики със съвременните тенденции на социално-икономическото развитие

Единствено участието на НПО, бизнес-сдруженията и предприемачите във формулирането и реализацията на икономическите политики може да гарантира адекватността на тези политики на промените и модерните тенденции в общественото развитие.

Съществуват редица конкретни бизнес- ниши и възможности за развитие на предприемачеството на основата на новаторско и ефективно икономическо използване на културно историческите ресурсите и природните феномени в териториите на местните общности.

Възможностите за създаване на добавена стойност са налични във всички сфери на културното наследство:

 • уникални и традиционни местни занаяти, професии, продукти и изделия;
 • групово и индивидуално художествено творчество и местен фолклор;
 • местно кулинарно изкуство, продукти и услуги на гурме туризма и винопроизводство;
 • знания за ролята и значението на местните културните артефакти, исторически събития и легенди и народни предания - организиране на събития, познавателни семинари и курсове за формиране на умения и знания сред туристи и гости на територията за местни занаяти и професии, като хоби, или развлечение за свободното време;
 • местни традиции в здравословния начин на живот, здравословни практики и здравословни продукти, ориентирани към личностно усъвършенстване, здраве и дълголетие.

Активността на местните предприемачи и стартиращите предприятия може да бъде подкрепена чрез внедряването на модерни цифрови бизнес модели и цифровизация на предлаганите продукти и услуги на културното наследство и културния туризъм. Тази подкрепа ще позволи на местните предприемачи:

 • да свързват своите уникални продукти и услуги, имащи местен и традиционен произход, с глобалния цифров пазар;
 • да създават качествено цифрово мултимедийно съдържание и публикации, отразяващи техните бизнес предложения, чрез своите персонални смарт - устройства;
 • да предлагат модерни цифрови продукти и услуги, чрез публикации в интернет, и социалните мрежи (Фейсбук, Туитър, You tube и др.), съответстващи и в унисон със стила и начина на живот на съвременните потребители.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП