Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

Участие в политиките за подкрепа на предприемачите в сферата на културния туризъм и местните занаяти.

ИКТ през последните години изключително много благоприятстват достъпа до информация, форумите за дебати и механизми за участие за взимане на решения.

Представяме ви възможности за разширяване на капацитета, както на експертите от публичните администрации, така и на представители на гражданския сектор за партньорство и включване в управлението на политиките.

ПОВИШАВАНЕ ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМА
ПОВИШАВАНЕ ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА
Електронни модули за самообучение, предназначени за членовете на сдружението с нестопанска цел „Био-Б-Еко“, гр. Борино. Участие във формирането и реализация на политики в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство.
Електронни модули за самообучение, предназначени за членовете на „Регионална Занаятчийска Камара“ - Пловдив. Участие във формирането и реализация на политики в сферата на занаятчийското производство

ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ

Шестте обучителни модула са създадени за повишаване знанията, уменията и капацитета на членовете на неправителствените организации за взаимодействия с публичните власти, насочени към подобряване на политиките, насърчаващи, подкрепящи и регулиращи дейността на предприемачите от Пловдивска и Смолянска области.

Учебното съдържание е ориентирано към постигане на следните цели:

  • Повишаване на гражданското участие и партньорството с отговорните администрации за защита на националната и групова интелектуална собственост, свързана с географските означения на български, местни продукти и услуги.
  • Придобиване на умения и качества за организиране на дебати и обсъждания на нормативната база за домашни производства.
  • Участие във взимането на решения и прилагането на политиките, подкрепящи дейността на местните майстори, занаятчии и доставчици на продукти и услуги на културния туризъм.