Следвайте ни в социалните мрежи:

Граждански диалог

Corona-Covid-19

Вече е очевидно, че след COVID-кризата животът в селата и градовете на България и в Европа няма да бъде същият.

Светът се променя - променя се и социумът. Налагат се нови порядки, нови начини на взаимодействие между хората във всички сфери на социалния живот - здравеопазване, образование, икономика, развлечение и бит.

Информационните и комуникационните технологии все повече навлизат в ежедневието и създават нови форми на общуване, социални, политически и бизнес взаимодействия.

Преодоляването на икономическите последствия от COVID-пандемията е възможно чрез обновяване на начина на мислене на съществуващите порядки - усъвършенстване и внедряване на нови и иновативни социални и бизнес практики.

Налице са всички предпоставки за създаването на качествено нови формати в икономическото развитие.

Дистанционната работа и електронната търговия, новият модерен стил и начин на живот са изцяло потопени в изключително атрактивната мултимедийна среда. Видео клипове, аудио файлове, презентации, цифрови уроци, филмови разкази и интерактивни комуникационни канали позволяват на обучители, актьори, учени, партньори, контрагенти и потребители директно да общуват, обучават, потребяват, договарят, пазаруват, резервират, разплащат - да извършват необходимите социални, културни и здравни взаимодействия. Мултимедийното и експресивно въздействие, съчетано с модерни електронни инструменти за културни, образователни икономически и потребителски решения, създават възможности за свързване на местния и национален потенциал с европейското социално пространство и с единния европейски цифров пазар.

Уважаеми дами и господа,

Ако търсите начини и посоки за излизане от здравната, социалната и икономическата криза; ако обмисляте „Какви са наложителните промени?“, „Кои са прогресивните и иновативните тенденции?“ и „Кои са факторите, обуславящи новото време?“ - имате възможност да се запознаете с публикуваните в дигиталната платформа „Граждански и бизнес форум“ статии. Платформата е интегрирана със социалните мрежи FACEBOOK и YouTube.

Имате възможност да се запознаете с информационното съдържание и да публикувате Ваши мнения, оценки и коментари на следните адреси:


deynost-3._Analiz-1.jpg

Анализът е фокусиран върху:

 • Представяне на възможностите за формиране на политики в подкрепа на културния туризъм на европейско, национално и местно ниво, чрез инструментите на електронната демокрация.
 • Анализ на най-добрите европейски и световни практики за прилагане на цифровата демокрация
 • Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните власти, чрез новите цифрови медии и информационни канали.

Анализът е създаден по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анализът е резултат от изпълнение на Дейност 3 от проекта: "Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии" .

Участието на гражданите, бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките за развитие на социализацията на културното наследство и културния туризъм ще бъде подпомогнато чрез:

 • Проектиране на информационни и комуникационни канали за разпространение на цифрово съдържание и информация. Проектирането ще обхваща възможности за ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" формиране на политическо пространство на основата на сайтове на заитересованите страни и други уеб-апликации.
 • Проектиране на информационни и комуникационни канали за разпространение на цифрово съдържание и информация, на основата на социалните мрежи и мобилните приложения.

Анализът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да имплементират в тяхната практика.

На основата на аналитичната информация са разработени следните продукти и резултати:

 • Проектирана „Краудсорсинг система за гражданско участие в процесите на съхранение, социализация и цифровизация на културното наследство“.
 • Разработен проект за мобилна апликация „Rescue“ (App) за включване на структурите на гражданското общество, предприемачи и доброволци в политики за опазване на околната среда и предотвратяване на екологични замърсявания и катастрофи.
 • Разработени „Методики, указания и препоръки за използване на електронни инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на гражданското общество във взимането на решения“.
 • Разработена примерна обучителна програма за повишаване цифровата грамотност на представителите на гражданското общество и публичните власти - „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат“.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСЪТ И ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ЧРЕЗ НОВИТЕ ЦИФРОВИ МЕДИИ И ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ
 2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ
 3. СФЕРИ ЗА ЦИФРОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 4. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
 5. ФОРМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ
 6. СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕС
 7. ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
 8. ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ, МЕТОДИКИ И МЕХАНИЗМИ – ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА

Граждански дебат за политиките, подкрепящи и подпомагащи развитието на социализацията на културното наследство и културния туризъм в Пловдивска и Смолянска области

deynost 2 doklad 1

Доклад, фокусиран върху:

 • Представяне на политиките за подкрепа на културния туризъм на европейско, национално и местно ниво.
 • Анализ на структурите на гражданското общество и СИП, подкрепящи развитието на социализацията на културното наследство и културния туризъм.
 • Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните власти, чрез новите цифрови медии и информационни канали.

Доклад по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033 "Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Докладът обобщава изпълнението на Дейност 2 от проекта: "Изграждане на бази-данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности." Участието на гражданите, бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките за развитие на социализацията на културното наследство и културния туризъм в Пловдивска и Смолянска област е обосновано на:

 • Анализ на представените структури на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области в уеб и мобилни апликации.
 • Описание на създадената база данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности.

Докладът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да имплементират в тяхната практика.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Основни политики за социализация на културното наследство и развитие на продуктите и услугите на културния туризъм.
 2. Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнес-модели.
 3. Структурите на гражданското общество - гарант за съответствието на местните политики със съвременните тенденции на социално-икономическото развитие.
 4. Местни политики за развитието на човешките ресурси.
 5. Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие на културното наследство и културния туризъм.
 6. Обхват на местните политики, свързани с културното наследство и културния туризъм.
 7. Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия.
 8. Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката демокрация.
 9. Взаимодействие между институциите за културното наследство и структурите на гражданското общество.
 10. Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в културните процеси и повишаване на техния капацитет.

Граждански дебат за политиките, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в производството и маркетинга на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки в Пловдивска и Смолянска области

deynost 2 doklad 2

Доклад, фокусиран върху:

 • Представяне на политиките за подкрепа на местната кулинария на европейско, национално и местно ниво
 • Анализ на структурите на гражданското общество и СИП, подкрепящи местните домашни кулинарни продукти
 • Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните власти, чрез новите цифрови медии и информационни канали

Доклад по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033 "Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Докладът обобщава изпълнението на Дейност 2 от проекта: "Изграждане на бази-данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности." Участието на гражданите, бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките, подкрепящи и регулиращи бизнеса с производството и маркетинга на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки в Пловдивска и Смолянска област, е обосновано на:

 • Анализ на представените структури на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области в уеб и мобилни апликации
 • Описание на създадената база данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности.

Докладът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да имплементират в тяхната практика.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Политики и законодателства на европейско ниво, подкрепящи домашните производства на храни и напитки на европейско ниво.
 2. Начин за формиране на регистъра за географските означение в България.
 3. Европейски политически инструменти за стимулиране на домашните производства.
 4. Адекватни политики за интеграция между всички местни бизнес-сектори с високи икономически ползи за териториите.
 5. Териториални предизвикателства пред политиките подкрепящи бизнеса.
 6. Потребност от качествени изследвания и достъп до различните гледни точки, относно инициативите на местните производители.
 7. Пазарната реализация на домашните производства - основно предизвикателство пред политиките за подкрепа.
 8. Ролята на гражданското общество в организирането на специализирани пазари и маркетингови вериги.
 9. Реализирането на демократични политики - всестранни ползи за местните общности.
 10. Гражданското участие във взимане на решения - като средство за преодоляване на социална изолация и маргинализация; стимулиране на социалното общуване и социалното включване.
 11. Създаването на вериги за доставка изисква дискусия и дебат с участието на всички заинтересовани страни.
 12. Политиките за пазарна реализация - като инкубатор на местните бизнеси.
 13. Фермерските пазари в България - резултат от взаимодействието между гражданското общество и публичните власти.

Граждански дебат за политиките, подкрепящи и подпомагащи развитието на занаятчийското производство в Пловдивска и Смолянска области

deynost 2 doklad 3

Доклад, фокусиран върху:

 • Представяне на политиките за подкрепа на занаятчийството на европейско, национално и местно ниво
 • Анализ на структурите на гражданското общество и СИП, подкрепящи местните занаятчийски производства
 • Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните власти, чрез новите цифрови медии и информационни канали

Настоящият доклад е изготвен по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Докладът обобщава изпълнението на Дейност 2 от проекта: "Изграждане на бази-данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности". Участието на гражданите, бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките за подкрепа на занаятчийството в Пловдивска и Смолянска области е обосновано на:

 • Анализ на представените структури на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области в уеб и мобилни апликации
 • Описание на създадената база данни за структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности.

Докладът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да имплементират в тяхната практика.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Основни тенденции в местните, националните и европейските политики и законови уредби, свързани с занаятчийски производства.
 2. Основни проблеми и предизвикателства пред политиките за подкрепа на занаятчийските производства.
 3. Европейските, националните и местните политики - ориентирани към съживяване на занаятите.
 4. Социални, културни и технологични фактори в Пловдивска и Смолянска области - обект на граждански дебат.
 5. Гражданско движение за противопоставяне на индустриалните производства.
 6. Европейски, национални и местни политики за цифровизация на занаятчийските практики.
 7. Граждански дебат за трансфер на занаятчийски умения към други икономически сектори.
 8. Взаимодействие между гражданското общество, подпомагащо развитието на занаятите и културни институции в Пловдивска и Смолянска области.
 9. Граждански дебат за проблемите и предизвикателствата в политиките за развитие на местните занаяти.
 10. Структурите на гражданското общество - генератор на знания за модерните тенденции в занаятчийските производства.
 11. Участие във формирането и реализацията на политики - определяне мястото на занаятчийския сектор в регионалното развитие.
 12. Участие във формирането и реализацията на политики за разпространение на информация относно занаятчийските знания и умения в местните общности, култури и икономики сред заинтересованите страни.
 13. Участие във формирането и реализацията на политики за укрепване на позицията на производителите в креативната икономика.
 14. Участие във формирането и реализацията на политики за насърчаване на акредитацията на знания и умения придобити чрез различни формални и неформални подходи за обучение.
 15. Участие във формирането и реализацията на политики за признаване значението на микропредприятията за занаятчийския сектор.
 16. Заключение

В периода април-май 2019 година беше създадена „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“ на СНЦ „Био-Б-Еко“ – с. Борино, общ. Борино, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пътната карта ще подпомогне местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.

Продуктът функционира като електронна база данни със самостоятелен домейн civildialogue.eu, индексиран с всички DNS-сървъри за повишаване достъпността на потребителите. Базата данни от европейски, национални, областни и общински администрации, а също така и представителствата на изпълнителната власт на областно и общински нива, функционира с удобен, потребителски интерфейс и модерен дизайн. Потребителите - представителите на гражданското общество притежават лесен и бърз достъп до профилите на държавните и общинските органи за управление, организации и институции, участващи във формирането на политики за развитие на местните занаяти и продуктите и услугите на гурме-туризма.

Всеки профил представя структурата и правомощията на съответната организация, на ръководния състав и контактна информация. Потребителите могат да се запознаят, също така, с възможностите за граждански диалог със съответната организация и да отправят препоръки към тяхната работа. Те имат възможност да споделят съдържанието на пътната карта и направените препоръки и коментари в социалните мрежи, чрез специалните бутони /в дъното на всеки профил/. На членовете на гражданското общество е предоставена възможност да правят оценка на съответната организация с рейтингова система от пет звезди.

С подходящ интерфейс, в електронен формат, са представени 63 профила от Пловдивска област. Също така, потребителите имат достъп до лесна и бърза визуализация на профилите на органите на властта и администрациите от Смолянска област. В електронен формат, са представени 57 профила. Всеки един от профилите визуализира информация за съответната структура за публичния орган или администрация, неговото ръководство, правомощия, достъп до информация, предоставени услуги, приемни за граждани и бизнеса и други.

Пътната карта дава възможност за ориентация в ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА.

За да бъде отговорено на необходимостта от целенасочени усилия за свързването и осигуряване на взаимодействието в политическия диалог на гражданските структури с публичните власти бяха създадени профили /база данни/ на съответните администрации и органи на властта, отговорни за формиране и реализацията на политики на европейско, национално, областно и общинско ниво.

На европейско ниво бяха идентифицирани публичните власти с правомощия по отношения на политиките за национална идентичност на уникалните български производства – свързани с Регламент /ЕС/ № 1151 / 2012. Могат да бъдат създадени профили на институциите и организациите за защитата на интелектуалната собственост и регистрите с географски означения и географски произход на местни, уникални културни продукти и услуги в сферата на занаятчийството, кулинарията, винопроизводството, производството на хранителни продукти, доставчици на туристически услуги и др. в Тракийско-Родопския регион. На национално ниво бяха представени администрациите и органите на властта, отговорни за секторните икономически политики – съответните комисии от НС и министерства, Изпълнителната агенция за МСП и други. На областно ниво бяха идентифицирани областните администрации и областните представителства на изпълнителната власт, подпомагащи и регулиращи предприемачеството. На общинско ниво бяха идентифицирани общински администрации и институции, участващи в формулирането и реализацията на политики в подкрепа на бизнеса.

Очакваме вашите допълнения и изменения в съдържанието на профила, а също така информация и покана към структурите на гражданското общество за участие в конкретните политики, които ръководите и управлявате: bio_b_eko@abv.bg

За повече информация може да ползвате прикачения файл:

„ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“

В „Пътната карта“ категорично се вижда, че в интернет присъствието на публичните власти липсват цифрови механизми за обратна връзка с гражданите и бизнеса и стимулиране на гражданския диалог, като интерактивен двустранен процес. Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен, цифров диалог – съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на мейл-адреса.

В резултат на направеното проучване и събиране на емпирична информация се оформиха следните три препоръки за присъствието в интернет на публичните власти, участващи във формирането и реализацията на местните политики.

 1. По отношение на политики за опазване и социализация на културно-историческото наследство и културния туризъм:
  Използване на интерактивни цифрови канали за широк дебат с участието на НПО в разработване на стратегията за цифровизация на културата.
 2. По отношение на политики за развитие на производството и маркетинга на уникални и автентични домашни кулинарни продукти:
  Стимулиране активното включване на местните предприемачи и техните обединения в процедурите за присъждане на географски означения и географски наименования – чрез имплементиране на електронни инструменти в уеб сайтовете- за обратна връзка и интеграция със социалните мрежи.
 3. По отношение на политики за развитие на занаятчийските производства:
  Създаване на електронни форуми за подобряване и прецизиране на законовата уредба и нормативната база относно официализиране и разширяване обхвата на занаятчийските производства и присъждане на майсторски свидетелства.

За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта:
„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.

В рубриката „Граждански диалог“ ще публикуваме постигнатите резултати - интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати. Очакваме тези резултати да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.

Очакваме вашите мнения относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg


С уважение :

Билгин Асанов

Управител на СНЦ „Био-Б-Еко“