Следвайте ни в социалните мрежи:

Общински съвет

Общински съвет

Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.

Общинският съвет се основава на Конституцията и законите на Република България. Той осъществява своята дейност чрез определени актове, описани в закона.

Правомощия и задължения на Общинския съвет

Правомощията на общинския съвет са описани в ЗМСМА. Съгласно него Общинският съвет има следните правомощия:

 • Определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите за промяна на територията на общината, както и на други дейности, определени със закон
 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове
 • Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината
 • Избира и освобождава председателя на Общинския съвет
 • Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кмета на кметство Алдомировци в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината
 • Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му
 • Определя размера на местните такси
 • Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината
 • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи
 • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон
 • Приема решения за създаване и одобряване на градоустройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината
 • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура
 • Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондациии за управлението на дарено имущество
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях
 • Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон
 • Прави предложения за административно – териториални промени, засягащи територията и границите на общината
 • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение
 • Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на общината по въпроси от своята компетентност
 • Одобрява символ и печат на общината
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани и други
 • Приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения
 • Приема вътрешен правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.