КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Смолянска областна адвокатура

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет.

Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България. Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.

Адвокатска колегия - Смолян обхваща районите на градовете Смолян, Девин, Златоград, Мадан и Чепеларе. Към момента в колегията са вписани 112 адвоката. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2016 г.

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0121-C01, по проект „Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването“, процедура за подбор на проекти BG05SFOP001-3.003, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.