Следвайте ни в социалните мрежи:

Article-11.gif

11. ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. Комуникация, участие и мобилизация

ВЪВЕДЕНИЕ

Възникващите технологии за комуникация и сътрудничество все повече се опосредстват чрез потоци от свързаност и информация, водещи до разпределени форми на гражданско участие. В тази статия се обсъждат „технологиитге на гражданското общество“, при които хората, които инвестират в достъп до информация, повишена мобилност и споделяне на знания, допринасят за развитието на множество мрежи за съвместно участие и сътрудничество.

Гражданското общество става все по-видимо чрез технологии, използвани за получаване, организиране и използване на информационните потоци. За да се поддържа сътрудничество, сложни взаимовръзки между индивидите и технически опосредстваните комуникации, указанията и стратегиите по необходимост трябва да са целенасочени.

Авторът твърди, че комуникационните технологии са информиращи стратегии за гражданско участие и сътрудничество с ускорени темпове, подпомагащи стратегиите на организацията отдолу-нагоре.

Технологиите и стратегиите за сътрудничество все повече се инвестират като съзнателни социални действия, използващи иновации в информационните комуникационни технологии (ИКТ). Новите мрежи чрез взаимосвързаността и информацията, предоставени от технологиите, допринасят за една „отдолу-нагоре“ и разпределена форма на гражданско участие. В този контекст аспектите на глобалното гражданско общество се улесняват от сложни взаимовръзки на споделена информационна мобилност, като мобилно картографиране („картография на гражданите“) и онлайн приложения за социални отметки. В тази статия се обсъждат „технологиите на гражданското общество“, при което все повече хора инвестират в достъп до информация, увеличена мобилност и споделяне на знания, допринасяйки за развитието на множество мрежи за съвместно участие и сътрудничество. Авторът започва с обръщение към глобалното гражданско общество и как то може да бъде анализирано в сложни условия и потоци от информация и мобилна свързаност.

На второ място, в статията се разглеждат новите аспекти на мобилност и социална свързаност, които до голяма степен се движат от създадени от потребителя приложения и които насърчават потенциално социално преструктуриране чрез променящи се технологични приложения и участие на потребители, като „картография на гражданите“.

Трето, акцентира се върху конкретни технологии за сътрудничество, които посредничат в комуникациите и сътрудничеството между хора във физически цифрови рамки.

И накрая, тази статия разглежда как комуникациите и формите за сътрудничество на гражданското участие в Китай са възпрепятствани, саботирани и забранени от йерархичната държавна структура „отгоре-надолу“ на китайските власти и как това контрастира с по-отворените модели, представени в статията.

Вижте документа на английски език: TECHNOLOGIES OF CIVIL SOCIETY. Communication, participation and mobilization, Kingsley Dennis

 

(Източник: Кингсли Денис, „ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. Комуникация, участие и мобилизация“)