Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

16. Цифрови технологии — новаторски решения по време на кризата с коронавируса

За да могат европейците да се възползват от възможностите, предлагани от цифровите технологии, Европейската комисия прие на 19 февруари 2020 г. своята стратегия в областта на цифровите технологии. С оглед на кризата с коронавируса, тази стратегия придобива все по-голямо значение, тъй като Комисията предоставя цифрови инструменти за наблюдение на разпространението на вируса, за научни изследвания и разработване на ваксини и лечения, както и за гарантиране, че европейците могат да останат свързани и в безопасност онлайн.

Тъй като в сила са ограничения на движението, а социалните и икономическите дейности временно са преместени в цифровата сфера, гражданите и предприятията разчитат на интернет за достъп до информация. Благодарение на широколентовите мрежи и цифровата инфраструктура можем да продължим да учим, да общуваме и да работим. Удостоверителните услуги, като електронни подписи, електронни печати и услуги за електронна автентификация за предприятията, електронното управление и електронното здравеопазване гарантират наличието и непрекъснатостта на обществените услуги, а надеждните системи за сигурност защитават нашата самоличност онлайн и гарантират запазването на личния характер на нашите дейности.

Данни, суперкомпютри и изкуствен интелект

Използване на мобилни данни и приложения

Данните играят ключова роля за справяне с пандемията от коронавирус — чрез прилагане на цифровите технологии можем по-добре да разберем разпространението на вируса и да реагираме. Европейските пространства за данни, например европейското пространство за здравни данни, могат да улеснят спешно необходимите трансгранични, основаващи се на данни решения.

На 8 април Комисията прие препоръка в подкрепа на постепенната отмяна на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса чрез мобилни данни и приложения. Препоръката съдържа стъпки и мерки за общ европейски подход при използването на мобилни приложения и данни в отговор на пандемията от коронавирус. В препоръката се посочват основните принципи за използването на мобилни приложения, насочени към мерки за социално дистанциране, предупреждаване, предотвратяване и проследяване на контактите. При всяко използване на приложения и данни следва да се зачитат сигурността на данните и основните права на ЕС, като например неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

Приложения за проследяване на контактите

Приложенията за проследяване на контактите и отправяне на предупреждения са приложения, които се инсталират доброволно и се използват за предупреждаване на потребителите, ако за известно време са били близо до лице, което е съобщило, че е дало положителен резултат на тест за коронавирус. Заедно със сигнала приложението може да предоставя полезна информация от здравни органи, например съвети да се подложите на тест или да се самоизолирате, както и с кого да се свържете.

Тъй като страните от ЕС започват да премахват ограниченията за пътуване в чужбина, на 16 юни те с подкрепата на Комисията се споразумяха по набор от технически спецификации, целящи гарантиране на безопасен обмен на информация между приложения за проследяване на контактите. Това се отнася до огромното мнозинство от мобилните приложения, които се основават на децентрализирана структура и които вече се използват — или скоро ще започнат да се използват — в ЕС. След като техническото решение бъде внедрено, такива национални приложения ще функционират без прекъсване, когато потребителите пътуват в друга страна от ЕС, което също следва децентрализирания подход.

Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията. Няма да се използват данни за географско позициониране. Техническите спецификации, за които бе постигната договореност на 16 юни, се основават на насоките за оперативна съвместимост, за които бе постигнато съгласие през май, като бяха определени общите принципи. Комисията продължава да подкрепя работата на страните от ЕС за разширяване на обхвата на това решение, за да се включат в него и приложенията за проследяване на контактите, разчитащи на централизиран сървър.

Въз основа на препоръката страните от ЕС с подкрепата на Комисията разработиха инструментариум на ЕС за използването на мобилни приложения. В инструментариума са посочени основните изисквания за тези приложения, както и добри практики в използването на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждения с цел справяне с кризата.

Инструментариум на ЕС за използване на мобилни приложения за проследяване на контактите и отправяне на предупреждения

Насоки за оперативна съвместимост на приложения за проследяване на контактите

Съгласно член 9 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) здравните данни се смятат за чувствителни данни, поради което те могат да бъдат обработвани само при спазване на строги изисквания. Според ОРЗД обаче едно от законовите основания за обработване на лични данни е наличието на обществен интерес в областта на общественото здраве. Обработването на данни може да е необходимо за хуманитарни цели, включително мониторинг на епидемии. В този случай правото на Съюза или правото на съответната държава членка предоставят подходящи и конкретни мерки за защита на правата и свободите на личността.

Обобщените статистически данни, които не дават възможност за идентифициране на засегнатите физически лица (например обобщени данни за местоположението), не се смятат за лични данни и поради това ОРЗД не се прилага.

Европейският комитет по защита на данните, съставен от представители на органите по защита на данните в ЕС, публикува на 20 март изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от коронавирус.

ЕС разполага с едни от най-строгите правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в света. В контекста на коронавируса това не се променя. Опровергани митове за коронавируса.

На 16 април Европейската комисия представи насоки за разработване на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. Тези приложения трябва да се въвеждат само в тясно сътрудничество с органите за обществено здравеопазване и да се инсталират само доброволно, а потребителите трябва да имат контрол върху своите лични данни. Необходимо е изцяло да се спазват правилата на ЕС за защита на данните, по-конкретно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Въпреки че тези приложения вероятно ще се основават на технологията Bluetooth и няма да дават възможност за проследяване на местоположението на хората, те ще могат да предупреждават хората, които са били в близост до заразено лице за определен период от време, за да се изследват или да се самоизолират, което ще помогне за прекъсване на веригите на предаване на вируса. Данните трябва да се съхраняват по сигурен начин не по-дълго от необходимото.


European-Commission-logo (Източник: Уебсайт на Европейската комисия)