Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

ПРЕПОРЪКА (1). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство

ПРЕПОРЪКА (1). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство

Създаване на областни и общински електронни регистри, включващи следните заинтересованите страни: областни и общински администрации; институции и органи за местно самоуправление, имащи отношение към политиките за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство (дирекции на областните администрации; отдели към общинските администрации; регионални исторически, археологически и етнографски музеи; консултативни съвети; туристически информационни центрове; структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политиките за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство – НПО (напр. Тракийски туристически район); ПЧП - оператори в сферата на културния туризъм (напр. „Етнографски ареален компекс – Златоград“); туристически дружества; МИГ и МИРГ.

Проучванията на най-добрите европейски практики за цифровизация на гражданския диалог показват, че цифровите регистри на заинтересованите страни са първата стъпка или основата за развитие на цифровата демокрация във всяка една от социалните сфери.

Този регистър дава възможност за продължение и разширение на добрите практики за областни и общински тематични консултативни съвети с широкото участие на граждани, бизнес, НПО и бизнес-сдружения. В новата цифрова епоха социалните взаимодействия са изключително динамични и обществената свързаност се реализира лесно и бързо чрез новите цифрови медии и смарт-устройства.

Това налага да се премине отвъд формалната структура на консултативните съвети като инструмент за взимане на демократични решения. Тъй като недвижимото културно наследство е в отговорностите както на държавните, така и на общинските структури, е добре такъв електронен регистър да бъде организиран на областно и общинско ниво.

Създаването на такава електронна база данни от заинтересовани страни ще позволи оптималното използване на всички иновативни цифрови канали и електронни медии за гражданско участие и взимане на решения в чувствителните за гражданите и бизнеса сфери.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!