Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (3). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за подкрепа и развитие на художествените занаяти

ПРЕПОРЪКА (3). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за подкрепа и развитие на художествените занаяти

За своевременно реагиране на наложителни промени в законодателната база и нормативната уредба, свързани със занаятчийските производства и социализация на специфичните занаятчийски дейности, е необходимо Районните занаятчийски камари от Пловдивска и Смолянска области заедно със съответните Областни администрации да създадат цифрови база данни с участието на всички заинтересовани страни: местни занаятчии с активна гражданска позиция; структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политики за подкрепа и развитие на художествените занаяти – регионални занаятчийски камари; МИГ и МИРГ; ПЧП - оператори в сферата на културния туризъм (напр. „Етнографски ареален компекс – Златоград“); администрации, институции и органи за местно самоуправление на областно и общинско ниво, вкл. консултативни съвети; туристически информационни центрове. На основата на цифровите база данни лесно и бързо могат да бъдат инициирани областни консултативни съвети в цифров формат.

Проучванията на най-добрите европейски практики за цифровизация на гражданския диалог показват, че цифровите регистри на заинтересованите страни са първата стъпка или основата за развитие на цифровата демокрация във всяка една от социалните сфери. Добре е в електронния регистър да бъдат включени следните заинтересовани страни:

  • Администрации, институции и органи за местно самоуправление на областно и общинско ниво, вкл. консултативни съвети; туристически информационни центрове;
  • Структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политики за подкрепа и развитие на художествените занаяти - регионални занаятчийски камари; МИГ и МИРГ; ПЧП - оператори в сферата на културния туризъм (напр. „Етнографски ареален компекс - Златоград“).

Този регистър дава възможност за продължение и разширение на добрите практики за областни и общински тематични консултативни съвети с широкото участие на граждани, бизнес, НПО и бизнес-сдружения. В новата цифрова епоха социалните взаимодействия са изключително динамични и обществената свързаност се реализира лесно и бързо чрез новите цифрови медии и смарт-устройства.

Тъй като развитието на художествените занаяти е в отговорностите както на държавните, така и на общинските структури, е добре такъв електронен регистър да бъде организиран на областно и общинско ниво.

Създаването на такава електронна база данни от заинтересовани страни ще позволи оптималното използване на всички иновативни цифрови канали и електронни медии за гражданско участие и взимане на решения в чувствителните за гражданите и бизнеса сфери.

(Предоставяне на възможност за участие в единния европейски цифров пазар, нормативна уредба за практикуване на занаятите, подкрепата на занаятчийските камари, отговорностите на общинските ръководства по отношение на цифровизация на диалога с майсторите.)

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!