Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (1). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство

Създаване на областни и общински електронни регистри, включващи следните заинтересованите страни: областни и общински администрации; институции и органи за местно самоуправление, имащи отношение към политиките за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство (дирекции на областните администрации; отдели към общинските администрации; регионални исторически, археологически и етнографски музеи; консултативни съвети; туристически информационни центрове; структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политиките за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство – НПО (напр. Тракийски туристически район); ПЧП - оператори в сферата на културния туризъм (напр. „Етнографски ареален компекс – Златоград“); туристически дружества; МИГ и МИРГ.

Проучванията на най-добрите европейски практики за цифровизация на гражданския диалог показват, че цифровите регистри на заинтересованите страни са първата стъпка или основата за развитие на цифровата демокрация във всяка една от социалните сфери.

Този регистър дава възможност за продължение и разширение на добрите практики за областни и общински тематични консултативни съвети с широкото участие на граждани, бизнес, НПО и бизнес-сдружения. В новата цифрова епоха социалните взаимодействия са изключително динамични и обществената свързаност се реализира лесно и бързо чрез новите цифрови медии и смарт-устройства.

Това налага да се премине отвъд формалната структура на консултативните съвети като инструмент за взимане на демократични решения. Тъй като недвижимото културно наследство е в отговорностите както на държавните, така и на общинските структури, е добре такъв електронен регистър да бъде организиран на областно и общинско ниво.

Създаването на такава електронна база данни от заинтересовани страни ще позволи оптималното използване на всички иновативни цифрови канали и електронни медии за гражданско участие и взимане на решения в чувствителните за гражданите и бизнеса сфери.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…