ЗА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ

На 15.01.2019 г., Сдружение Био-Б-Еко, с. Борино, в качеството си на бенефициент, подписа Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0033-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект:

„Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса”

Проектът е на стойност 83 160 лева, като Европейското съфинансиране е в размер на 70 686 лв., а националното съфинансиране - в размер на 12 474 лв.

Партньори на бенефициента СНЦ Био-Б-Еко са: СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ПЛОВДИВ" и Областна администрация – Пловдив.

В проекта са заложени 5 дейности и съответни резултати, като първата дейност е:

„Разработване на пътна карта на държавните органи и администрации, културни институции и местни администрации, участващи /със специфични отговорности и регулаторни функции/ в управлението и формирането на културни политики в Смолянска област“

А заключителната дейност:

„Провеждане на информационна кампания в Пловдивска и Смолянска области за оповестяване на възможностите, подобряващи управлението на политики, социалните партньорства и обществените консултации чрез новите и иновативни цифрови информационни и комуникационни канали“

Продължителността на проекта е 24 месеца с начален срок 15.01.2019 г. и краен срок 15.01.2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на ЕС и ЕСФ и се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“.
От екипа на СНЦ Био-Б-Еко
16.01.2019 г., Борино