Следвайте ни в социалните мрежи:

ЗА ПРОЕКТА

В периода април-септември 2019 година Консорциум в състав: СНЦ „Био-Б-Еко“ - с Борино, общ. Борино; Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив и Областна администрация - Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ и „База данни за структурите на гражданското общество, администрациите, публичните власти и социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности“.

Двата продукта са създадени по проект BG05SFOP001-2.009-0033 “Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пътната карта и базата данни ще подпомогнат представителите на публичната власт, местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност. Те ще могат да се запознаят с правомощията на публичните власти и структурите на гражданското общество, участващи във формирането и реализацията на политиките свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.

ПЪТНАТА КАРТА е публикувана тук: ПЪТНА КАРТА и е достъпна от главното меню.

База данни с профили на представителите на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска области може да бъде намерена тук: ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, достъпна от главното меню.

Като резултат от дейностите също така бяха подготвени доклади относно възможности за подобряване взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери: ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ, достъпни от главното меню.

В „Пътната карта“ и „Базата данни“ категорично се вижда, че в Интернет присъствието на публичните власти и НПО липсват цифрови механизми за обратна връзка с гражданите и бизнеса и стимулиране на гражданския диалог, като интерактивен двустранен процес.

Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен цифров диалог, съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус-групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на мейл-адреса.

В резултат на направените проучвания и събираната емпирична информация беше създаден сборник с препоръки. Компендиумът, съдържащ няколко броя препоръки, свързани с подобряване на предоставяните услуги и подкрепа на бизнеса за по-добра регулаторна среда, е публикуван тук: КОМПЕНДИУМ, достъпен от главното меню.

Компендиумът с препоръки е адресиран и изпратен до всички администрации и публични власти, включени в Пътната карта (общо 120 институции), а така също и до всички организации и сдружения (общо 100 представители на гражданското общество), представени в Базата данни.

За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта: „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат - проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.

В рубриката „Граждански диалог“ ще публикуваме постигнатите резултати - интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати.

Очакваме тези резултати, изводи и препоръки да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.

Очакваме Вашите мнения и препоръки, относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg.

ИНФОРМАЦИЯ

На 15.01.2019 г., Сдружение Био-Б-Еко, с. Борино, в качеството си на бенефициент, подписа Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0033-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект:

„Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса”

Проектът е на стойност 83 160 лева, като Европейското съфинансиране е в размер на 70 686 лв., а националното съфинансиране - в размер на 12 474 лв.

Партньори на бенефициента СНЦ Био-Б-Еко са: СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ПЛОВДИВ" и Областна администрация – Пловдив.

В проекта са заложени 5 дейности и съответни резултати, като първата дейност е:

„Разработване на пътна карта на държавните органи и администрации, културни институции и местни администрации, участващи /със специфични отговорности и регулаторни функции/ в управлението и формирането на културни политики в Смолянска област“

А заключителната дейност:

„Провеждане на информационна кампания в Пловдивска и Смолянска области за оповестяване на възможностите, подобряващи управлението на политики, социалните партньорства и обществените консултации чрез новите и иновативни цифрови информационни и комуникационни канали“

Продължителността на проекта е 24 месеца с начален срок 15.01.2019 г. и краен срок 15.01.2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на ЕС и ЕСФ и се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“.
От екипа на СНЦ Био-Б-Еко
16.01.2019 г., Борино
bio_b_eko@abv.bg